ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. OMFATTNING
Dessa allmänna försäljningsvillkor (”Villkoren”) gäller för försäljning av vacciner och sera (”Produkterna”) av Sanofi Pasteur till köparen (”köparen”). Eventuella villkor som anges på köparens beställningsblankett eller allmänna försäljningsvillkor avvisas härmed och ignoreras av Sanofi Pasteur och ska inte på något sätt vara bindande för Sanofi Pasteur.

2. ORDER
2.1 Alla beställningar som köparen ställer skall bli bindande för parterna när Sanofi Pasteur har godkänt en sådan order (”orderordern”). Uppsägningen av någon firmaorder, antingen helt eller delvis, ska kräva Sanofi Pasteurs uttryckliga samtycke. Detsamma gäller för eventuella ändringar av en fast order.
2.2 Trots ovan nämnda erkänner köparen de särskilda svårigheterna med tillverkning av biologiska produkter. Sanofi Pasteur är därför inte ansvarig för eventuella misslyckanden att leverera några produkter i enlighet med någon företagsbeställning i händelse av och i någon av följande omfattning (i) Sanofi Pasteurs processprocess för att tillverka Produkterna i enlighet med specifikationerna för produktlicensen i det land där Produkten ska levereras. Ii) Sanofi Pasteurs oförmåga att producera eller leverera produkter för Någon anledning bortom Sanofi Pasteur.

3. PRIS OCH BETALINGSBESTÄMMELSER
3.1 Priserna på Produkterna skall vara de priser som parterna har avtalat skriftligen, exklusive eventuella tillämpliga skatter. Om inte Sanofi Pasteur och Köparen skriftligen har kommit överens om detta (nedan kallat kollektivt som ”parterna”) ska inga rabatter eller rabatter ges till köparen i någon form.
3.2 Om inte annat avtalats skriftligen av parterna ska alla beställningar av Produkter betalas inom en period av trettio (30) dagar från fakturadatumet.
3.3 Om köparen inte betalar några pengar till Sanofi Pasteur enligt dessa villkor i enlighet med några betalningsvillkor, är parterna överens om följande:
– Sanofi Pasteur har rätt att bibehålla eller på annat sätt avbryta eventuell framtida leverans av några produkter, även om Sanofi Pasteur har bekräftat sådan leverans till köparen, och
– Sanofi Pasteur ska ha rätt att tillämpa en räntesats baserad på Euribor eller på annat sätt Libor (om så är fallet) + 3% per år, beräknad prorata temporis mellan kontraktsförfallodagen och avvecklingsdagen på Sanofi Pasteurs bankkonto ( Värde datum vid Sanofi Pasteur kredit), och;
– Sanofi Pasteur ska fakturera köparen en schablonbelopp på fyrtio euro (40 €) (eller motsvarande beroende på vilken valuta som gäller för försäljningen av produkten) för inkasso.

4. LEVERANS
Om inte annat överenskommits ska Produkterna levereras i enlighet med Ex-Works INCOTERM (INCOTERMS senaste utgåva) på leveransplatsen utsedd av Sanofi Pasteur.
Leveransdatum meddelas av Sanofi Pasteur är ungefärliga. Sanofi Pasteur ansvarar inte för leverans av Produkter som gjorts före eller efter det meddelade datumet.
Benämning på produkter som säljs enligt denna ska överlämnas till köparen vid betalning av köparens pris på produkterna. Risker för förlust eller skada i Produkterna ska överföras till Köparen enligt tillämplig INCOTERM.

5. SHIPMENT ACCEPTANCE PROCEDURE
Omedelbart efter leverans av produkten ska köparen genom en visuell undersökning: (i) noggrant inspektera varje försändelse av Produkt med avseende på kvantiteter, skador och defekter och i allmänhet till korrespondensen hos den levererade produkten med Firmanordningen , Faktura och förpackningslista som åtföljer sådan försändelse och (Ii) se till att kylkedjan bibehölls under sändningen genom att registrera produktens temperatur och omedelbart lämna sådan information till Sanofi Pasteur.
I händelse av ett stort problem (skadade behållare, läckage, felaktig slang, ändring i kylkedjan etc.) under transport och före leverans av produkten till köparen ska köparen omedelbart underrätta köparen omedelbart efter mottagandet av produkten. Med sådana skador, fel, kall kedjepaus eller avvikelser och få dem specifikt noterade på transportörens sändningssidor och har sådana papper signerade av bärarens förare. I sådant senare fall ska köparen inom tre kalenderdagar sända en kopia av de undertecknade sändningssidorna till Sanofi Pasteur via telefax.
Om köparen underlåter att på rätt sätt och i god tid underrätta Sanofi Pasteur om eventuella fel eller skador vid leverans av produkten inom förseningen enligt ovan ska tolkas som ett oåterkalleligt godkännande av nämnda leverans av Produkt. I sådant fall ska leveransen av produkten anses vara av god kvalitet och överensstämma med förpackningsförteckningen och motsvarande firmaorder.
Om det överenskommits mellan parterna efter genomförandet av ytterligare undersökningar, ska Sanofi Pasteur ersätta den skadade eller oföränderliga produkten om Produkten inte är i gott skick eller inte överensstämmer med förpackningsförteckningen eller firmaordern.

6. FARMACEUTISKA KRAV
6.1 Leveransvillkor: Köparen ska respektera god leverans och måste vidta åtgärder för att undvika onormala temperaturer, fuktighet och ljus och för att säkerställa avsaknaden av mikroorganismer, parasiter och maskar.
6.2 Förvaringsförhållanden: Köparen ska respektera alla lagringsvillkor avseende fukt, temperatur och ljus som Sanofi Pasteur anmäler och skrivit på förpackningen av produkten eller som anges i produktlicensen för produkten. Integriteten hos den ursprungliga märkningen och förpackningen måste bevaras. Köparen ska vidta alla åtgärder för att övervaka och kontrollera de villkor under vilka produkterna hanteras och lagras. Vidare skall köparen på Sanofi Pasteurs begäran tillhandahålla Sanofi Pasteur alla bevis samt all relevant information om villkoren för att produkterna hanteras och lagras. Köparen ska informera Sanofi Pasteur om eventuella incidenter eller skador på Produkterna som inträffade under strumpan eller sändningen som eventuellt kan påverka deras kvalitet och
omedelbart avstå från att sälja de identifierade skadade produkterna. Köparen ska under alla omständigheter garantera att Produkterna
kommer att lagras och skickas i enlighet med licenslagringsvillkoren som betyder mellan + 2 ° C / + 8 ° C.
6.3 Kallkedja: Köparen kommer att använda anpassade behållare för att leverera Produkterna enligt de officiella lagringsvillkoren som anges i produktlicensen för Produkten. Vid en kall kedjepaus när som helst efter leveransen av Sanofi Pasteur Products till köparen ska köparen genast underrätta Sanofi Pasteur om att vidta de korrekta åtgärderna i det fallet.
Köparen ansvarar för att upprätthålla och övervaka lagringsvillkoren för produkterna. I samband med detta avsnitt uppstår en kall kedjepaus när produkten lagras vid en temperatur som ligger under eller över den officiella lagringstemperaturen och som kan ändra produktens egenskaper.
6.4 Fysiska klagomål: Varje fysisk klagomål kommer att anmälas till köparen med Sanofi Pasteur med det defekta provet, produktens namn,
varunummer, kvantitet, beskrivning av felet. I detta avsnitt avses fysisk klagomål skriftlig elektronisk eller muntlig kommunikation som påstås brister i samband med utseende, märkning, identitet, kvalitet, säkerhet, stabilitet och effektivitet hos produkten.
6.5 Allmänt Standard Driftprocedur: Köparen åtar sig att följa referensramen som anges i produktlicensen för produkten och att skriva upp och lägga till Sanofi Pasteur, för den senare kan det vara fråga om några förfaranden och metoder Med beskrivning av driftsproceduren och den utrustning som används.
6.6 Destruktion Standard Driftprocedur: Utan att det påverkar det ovanstående ska köparen inte returnera några produkter till Sanofi Pasteur, och det ska inte heller förstöra sådana produkter av någon anledning, utan föregående skriftligt medgivande från Sanofi Pasteur, som inte får hållas orimligt . Om någon produkt måste förstöras, kommer förstörelsen att utföras enligt en anpassad och validerad metod.

7. ANSVAR – GARANTI
7.1 Sanofi Pasteur garanti: Med undantag för vad som uttryckligen anges häri, utfärdar Sanofi Pasteur ingen garanti, något som helst, uttryckligt eller underförstått, av säljbarhet eller lämplighet för något särskilt syfte med produkterna. Med förbehåll för att köparen följer de angivna artiklarna garanterar Sanofi Pasteur att alla produkter vid den tidpunkt då risken för sådana produkter passerar på köparen är av god och säljbar kvalitet och uppfyller specifikationerna för landets produktlicenser I vilken Produkten ska köpas. Sanofi Pasteur ansvarar inte för någon indirekt eller följdskada som uppkommit av köparen eller någon annan person oavsett orsak.
7.2 Sanofi Pasteur ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som uppstår vid inköp, hantering, lagring, transport, användning eller försäljning av produkterna av köparen efter överföring av risk i produkter till köparen.
7.3 Om köparen hävdar att en produkt inte vid överföring av risker i sådana produkter till köparen uppfyllde överenskomna specifikationer eller inte var av god och säljbar kvalitet ska Sanofi Pasteur utföra eller ha utfört en analys av sina behållna prover från Den berörda leveransen eller batchen. Om Sanofi Pasteur håller med köparens påstående, ska Sanofi Pasteur efter eget val antingen ersätta sådan försändelse av Produkter utan kostnad för köparen eller ersätta det pris som köparen betalar för produkten. Om parterna inte kan lösa sina skillnader med avseende på huruvida produkterna uppfyller de överenskomna specifikationerna, kan endera parten hänskjuta ärendet till den domstol som har behörighet enligt artikel 12 i denna.
7.4 Garanti från köparen: Sanofi Pasteur ansvarar inte för skador eller förluster som uppstår vid inköp, hantering, lagring, transport, användning eller försäljning av Produkter från köparen efter överföring av risk i produkter till köparen.
7.5 Skade från köparen: Köparen skall ersätta Sanofi Pasteur, dess anställda, agenter och entreprenörer med avseende på alla skador som Sanofi Pasteur har lidit på grund av eller som uppstår på grund av handlingar, drag, krav, krav, kostnader, avgifter och utgifter ( Inklusive men inte begränsat till rimliga advokatavgifter) för förluster i den utsträckning sådana förluster ska ha orsakats av skador på Produkterna som orsakats av felaktig vård eller hantering av Produkterna av Köparen, dess anställda eller agenter efter överföring av risk i Produkterna till köparen eller av köparens försumlighet, dess anställda och agenter.
7.6 Sanofi Pasteur ersättning: Sanofi Pasteur ska, med förbehåll för bestämmelserna i avsnitt 6.8 enligt häri, ersätta köparen för alla pengar som bekostas för alla skador som uppkommit av köparen på grund av eller som följd av handlingar, dräkter, påståenden , Krav, kostnader, avgifter och kostnader (inklusive rimliga advokatavgifter) för dödsfall eller personskada (ett ”förlust”) i den utsträckning som sådant förlust:
– ska ha orsakats av att produkterna misslyckades vid överföring av risker i produkterna till köparen för att uppfylla specifikationerna för produktlicensen i det land där produkten skall säljas och / eller vara Av god och säljbar kvalitet eller
– har orsakats av eventuella brister i tillverkningen, bearbetningen, förpackningen eller märkningen av produkterna eller, i allmänhet, av Sanofi Pasteurs försummelse, dess anställda eller ombud
Och föreskrev emellertid att denna ersättning inte ska tillämpas om och i den utsträckning att eventuella underlåtenhet att uppfylla sådana specifikationer ska ha orsakats av att köparen bryter mot sina skyldigheter enligt dessa villkor.
7.7 Skadeståndsprocess: Om någon fordran görs mot en part (”Skadelidande parten”) för vilken den andra parten (”Skadeståndande parten”) har kommit överens om att ersätta Skadelidande enligt dessa villkor, Skall omedelbart anmälas till detta och kan på egen bekostnad genomföra alla förhandlingar om avgörande av samma sak och eventuella rättstvister som kan härröra från dessa. Den Skadelidade parten får inte när som helst göra intrång eller vidta några åtgärder som kan skada skadeståndsansvaret eller lyckades försvara skadeståndsansvaret för anspråk eller krav tills dess att skadegöraren har anmälts till fordran och har förklarat sin avsikt att inte Förhandla eller försvara fordran. Parterna ska i god tro samarbeta vid behov för att försvara fordringar som involverar produkter.
7.8 Inga följdskador: Sanofi Pasteur kommer under inga omständigheter att vara ansvarig för eventuella speciella, tillfälliga eller följdskador av något slag som köparen lidit till följd av att Sanofi Pasteur bryts mot dessa villkor, med undantag för eventuella ansvarsförhållanden som härrör från Den försiktiga missförhållandet, hänsynslös eller bedrägeri (faute lourde eller dol) av Sanofi Pasteur.

8. ÖVERVAKNING
Köparen förbinder sig att omedelbart informera Sanofi Pasteur om alla oönskade händelser och alla andra problem med avseende på säkerhetsövervakning som kan kopplas till användningen av de Produkter som säljs härunder. Sådan information ska lämnas på följande e- postadress: SanofiPasteurPharmaco@sanofipasteur.com

9. RECALL
9.1 Återkallelse på grund av tillverkning: Om någon regleringsmyndighet som har behörighet i det land där Produkten levereras måste köparen när som helst eller från tid till annan återkalla produkterna på grund av brister i tillverkning, bearbetning, förpackning eller märkning Av produkterna eller någon annan sak som helst före överföringen av risker i produkterna till köparen, ska köparen genast underrätta Sanofi Pasteur och granska det föreslagna sättet för återkallandet med Sanofi Pasteur. Återkallandet ska genomföras av köparen helt på bekostnad av Sanofi Pasteur så snabbt som möjligt och på ett sådant sätt att man följer goda folkhälsopraxis och försöker orsaka minst störning av försäljningen av produkterna i Land och för att bevara goodwill och rykte för produkterna och omköparens och Sanofi Pasteurs rykte.
9.2 Återbetalning: Med avseende på återkallelse som uppstår till följd av en defekt vid Sanofi Pasteurs tillverkning av produkten eller en defekt i förpackningen eller märkningen av Sanofi Pasteur av produkterna, ska Sanofi Pasteur tillkalla köparen ett belopp som motsvarar köpeskillingen Betalas av köparen till Sanofi Pasteur för leveranser av produkter så återkallade. Tvärtom, med hänsyn till eventuell återkallelse som uppstår till följd av hantering, lagring eller transportfel hos köparen, ska köparen inte vara befriad från skyldigheten att betala Sanofi Pasteur för de defekta produkterna.
9.3 Återkallelse på grund av hanteringen: Om någon regleringsmyndighet som är behörig inom territoriet vid något tillfälle eller då måste köparen återkalla några produkter för vilka risken har gått till köparen på grund av en defekt i de produkter som resulterar Från hantering, lagring eller transport eller någon annan sak som helst efter leverans av sådana produkter till köparen ska köparen genast underrätta Sanofi Pasteur om en sådan händelse och av det föreslagna sättet att återkalla sådan återkallelse. Återkallandet skall genomföras av köparen helt på köparens bekostnad så fort som möjligt och på ett sådant sätt att man följer goda folkhälsopraxis och försöker leda till minst störning av försäljningen av Produkter i landet och för att bevara produkternas välvilja och rykte, och Köparens och Sanofi Pasteurs välvilja och rykte.

10. BUSINESS ETIK

Köparen ska bedriva sin verksamhet i enlighet med OECD-konventionen av den 17 december 1997 om bekämpning av bestickning av utländska tjänstemän i internationell verksamhet.

11. FORCE MAJEURE

Ingen part i denna är ansvarig eller ansvarig gentemot den andra parten för eventuella underlåtenhet att fullgöra sina avtal, förbund eller förpliktelser enligt dessa villkor och villkor om sådant misslyckande härrör från händelser eller omständigheter som rimligen ligger utanför dennes parti, inklusive utan Begränsning, krig (oavsett om deklarerats) eller annan nationell nödsituation, upplopp, brand, explosion, översvämning av annan Guds lag, strejk, utlåsning eller annan stor arbetsproblem, epidemi, pandemi, något förbud, dekret, ordning, lag Eller reglering av någon offentlig myndighet eller oförmåga att erhålla el, bränsle eller råmaterial (gemensamt ”Force Majeure Events”). Den drabbade parten ska utöva alla rimliga ansträngningar för att eliminera, bota eller övervinna sådana händelser av force majeure och återuppta prestanda enligt denna med all möjlig hastighet. Förutsatt att inget i det här avsnittet kräver någon part att avgöra villkor som inte är tillfredsställande för en sådan part. Trots vad som anförts ovan, i den utsträckning som en händelse av force majeure fortsätter under en period som överstiger tre (3) månader, är parterna överens om att i god tro förhandla antingen (i) att lösa händelse av force majeure om möjligt ( Ii) förlänga deras ömsesidiga överenskommelse tidsperioden för att lösa, eliminera eller övervinna sådana händelser av force majeure eller (iii) avbryta någon företagsorder enligt dessa villkor.

12. KONFIDENTLIG INFORMATION
All information som Sanofi Pasteur uppger till köparen ska upprätthållas i förtroende och ska inte lämnas till någon tredje part eller användas för något annat ändamål än det som anges här, utan Sanofi Pasteurs medgivande och för en period om fem År från Sanofi Pasteurs offentliggörande av sådan information, utom i den utsträckning sådan information: (i) är känd för köparen före Sanofi Pasteurs offentliggörande eller (ii) erhålls av köparen från en annan än Sanofi Pasteur och vilken källa som lagligen har rätt att avslöja informationen eller har blivit offentlig annorlunda än genom köparens fel Eller (iii) måste uppges av köparen enligt lag eller i syfte att överensstämma med statliga föreskrifter. 13. UPPSÄGNING Utan att det påverkar några andra rättigheter som Sanofi Pasteur får ha kan Sanofi Pasteur säga upp Leverantören av Produkter med omedelbar verkan genom att meddela köparen om köparen: (A) strider mot bestämmelser i dessa villkor (B) har underlåtit att betala några belopp till Sanofi Pasteur i enlighet med betalningsvillkoren, eller C) skall deklareras i konkurs eller ingå likvidation eller på annat sätt anses vara insolvent.

13. UPPSÄGNING
Utan att det påverkar några andra rättigheter som Sanofi Pasteur får ha kan Sanofi Pasteur säga upp Leverantören av Produkter med omedelbar verkan genom att meddela köparen om köparen:
(A) strider mot bestämmelser i dessa villkor
(B) har underlåtit att betala några belopp till Sanofi Pasteur i enlighet med betalningsvillkoren, eller
C) skall deklareras i konkurs eller ingå likvidation eller på annat sätt anses vara insolvent.

14. GÄLLANDE LAG OCH DISPUTER
Dessa Villkor skall regleras och tolkas i enlighet med Republiken Frankrikes lagar exklusive sina lagkonflikter. Eventuella tvister som inte kan nå en vänskaplig lösning som härrör från eller i samband med detta avtal ska lösas av de behöriga domstolarna i Lyon (Frankrike) Tribunal de commerce.

Senast uppdaterad: 2017-09-06